Život v predmanželskej čistote Krátky program pre teba (2. časť)

autor: Jan Bilewicz

Čo je predmanželská čistota? Čistota je schopnosť ovládať sexuálne nutkanie. Umožňuje ovládať svoje počínanie v sexuálnej oblasti a oslobodzuje od čisto pudových impulzov. Ľudská dôstojnosť si vyžaduje, aby človek konal racionálne, vedome a so slobodnou voľbou, nie prinútený alebo zotročený slepým impulzom. Tým sa líšime od zvierat.

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Čistota predpokladá naučiť sa sebaovládaniu (...). Alternatíva je zrejmá: alebo človek ovláda svoje vášne a nadobudne pokoj, alebo sa nechá nimi zotročiť a stane sa nešťastným“ (2339).
Mladý človek, ktorý prestal pracovať na sebe a podľahol živelnej sile sexuálneho pudu, nebude šťastný. Zotročený človek nikdy nemôže byť šťastný. Závislosť človeka degraduje, brzdí jeho rozvoj a napokon ho psychicky dezintegruje. Oberá ho o pokoj a radosť.
Čistota zavádza do sexuálnej oblasti potrebnú harmóniu. Chráni slobodu a dôstojnosť. Vytvára šľachetný postoj k opačnému pohlaviu, nakoľko oslobodzuje od sebeckého postoja zneužitia človeka. To otvára cestu ku skutočnej láske. Čistota napomáha zrod lásky a jej rozvoj. Iba čistý človek chápe dôstojnosť a hodnotu pohlavného styku. Dokáže poznať pravdu o hodnote tela. Život v čistote je najlepší spôsob prípravy na manželstvo – pretože umožňuje vzájomné darovanie sa v manželskej láske. Iba v prípade, že ste pánom seba samého (paňou seba samej), môžete sa darovať inému človeku. Človek, ktorý sa vzdal boja o svoju čistotu pred manželstvom, nebude schopný darovať sa svojmu životnému partnerovi, ale bude si cez jeho telo ukájať svoju vášeň.
 
V prvej časti tohto Krátkeho programu pre teba sme hovorili o nadprirodzených prostriedkoch potrebných pre život v čistote, teda o pristupovaní k sviatostiam a o modlitbe. Sú nevyhnutné. Pre život v čistote je Božia pomoc skutočne nevyhnutná, preto je čistota čnosťou kresťanov, ktorí sú hlboko veriaci a horlivo praktizujúci. Ponúkame ti niektoré ďalšie odporúčania programu, ktoré ti pomôžu žiť v čistote.
Vytvor si priestor ticha
Ticho a sústredenosť majú zásadný význam pre vnútorný život, pre vytváranie a upevňovanie priateľstva s Kristom. Čím je viac hluku a kriku okolo, tým menej je počuteľný hlas Boha prihovárajúceho sa v najintímnejších hlbinách srdca. Aby sme mohli počuť jeho hlas, naša pozornosť nemôže byť neustále zameraná na vonkajšie podnety. Musíme ju upriamiť na to, čo sa deje v našom vnútri.
Pre nás je však vonkajší život atraktívny: stále zapnuté rádio, televízor, neustále stretnutia, rozhovory, príliv informácií, obrazov, zvukov... Vpúšťame do seba množstvo všelijakých druhov zážitkov a je ťažké si predstaviť život bez nich. Zdá sa nám, že by bol nudný, prázdny, šedý. Naopak – veríme, že čím viac týchto dojmov, tým sú silnejšie a tým je náš život zaujímavejší. Cítili by sme sa ochudobnení, pokiaľ by sme niečo nemohli vidieť, prežiť, zúčastniť sa na tom alebo inom, pocítiť a okúsiť niečo príjemné... Hľadáme stále nové a nové zážitky. Po istom čase nás začnú nudiť, hľadáme nové, silnejšie...
„Nezatvárajte,“ povedal Ján Pavol II. mladým, „svoje srdcia pred Ježišom. U iných nenájdete odpoveď, ktorú neustále hľadáte. Príliš veľa hlasov znie okolo nás, príliš veľa sľubov a falošnej nádeje. Vytvorte si priestor ticha, kde sa budete môcť vrátiť k sebe samým a počúvať. Kristus vám chce niečo povedať, slovo osobné, priame, v ktorom je obsiahnuté tajomstvo vášho dneška i vašej budúcnosti. Ak ho bude schopní prijať, budete s istotou a radosťou kráčať v ústrety zajtrajšku.“
 
Obmedz pozeranie televízie a surfovanie po internete
Televízor sa stáva čoraz dôvernejším spoločníkom našich rodín. Obrazovka priťahuje našu pozornosť aj vtedy, keď ponúka banálny, zbytočný alebo priam škodlivý obsah. Rodinám začína chýbať pravá citová klíma, ktorá si vyžaduje čas pre seba. Stále menej sme spolu a stále menej sa tešíme na seba navzájom, čoraz menej robíme niečo pre seba. Menej času venujeme hodnotnému čítaniu, nemáme čas na rozvoj vlastných koníčkov, na pomoc iným, na modlitbu. Mnohí ľudia sa stali závislými
televíznymi divákmi. Ťažko si dokážu predstaviť čo i len jeden večer bez televízie. Čo robiť?
Nie vždy je to, čo ponúka televízia, priamo škodlivé. Niektoré programy majú vzdelávací charakter, iné môžu byť dobrou zábavou. Musíme si ich však vybrať a odmietnuť ďalšie – tie manipulujúce, demoralizujúce, zlé.
Okrem toho televízia, ak je nadmerne pozeraná, učí pasivite. Divák je pasívny pozorovateľ. Nič pri tom nie je potrebné, nič nemusí poskytnúť, nemusí sa angažovať, úsilie je pritom zbytočné. Obrazy sa objavujú a miznú tak rýchlo, že nie je čas na reflexiu a hlbšiu skúsenosť. Dôsledkom toho je, že divák sa stáva čoraz viac nemysliacim a pasívnym konzumentom.
Nestrácaj čas teraz, keď ešte môžeš a mal(a) by si sa rýchlejšie rozvíjať. Televízor bol právom nazvaný „zlodejom času“. Okráda ťa oň – a teda aj o to, čo by si mohol (mohla) urobiť v čase, keď neproduktívne hľadíš na obrazovku.
To všetko platí aj o internete – môže byť veľmi užitočný, ale aj veľmi deštruktívny. Všetko závisí od toho ako a na čo ho budeš používať.
 
Za každú cenu sa vyhni pornografii
Mladý človek usilujúci sa o čistotu si nemôže dovoliť čo i len letmý kontakt s pornografiou. Istotne to zlomí jeho sebakontrolu, ktorú chce získať. Pornografia je výnimočne prudký jed. Špiní predstavivosť obrazmi, z ktorých je ťažké sa oslobodiť. Ničí prirodzenú hanblivosť chrániacu pred nadmierou sexu. Úplne oddeľuje sex od lásky. Zo ženy robí sexuálnu hračku. Prispieva k vzniku sexuálnej perverznosti. Je návyková ako droga. Vedie k trestným činom so sexuálnym pozadím.
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o pornografii toto: „Uráža čistotu, lebo znetvoruje manželský úkon, ktorý je vzájomným intímnym darovaním manželov. Ťažko uráža dôstojnosť tých, ktorí sa jej venujú (herci, obchodníci, diváci), pretože sa jeden stáva pre druhého predmetom nízkej rozkoše a nedovoleného zisku... Je ťažkým previnením. Občianske autority sú povinné zabrániť výrobe a rozširovaniu pornografických materiálov“( 2354).
 
Buď hanblivejšia v obliekaní a správaní
„Cudnosť a hanblivosť sú mladšie sestry čistoty,“ poukázal niekto správne. Inými slovami, chránia čistotu a sú potrebné pre jej zachovanie.
Biskup Karola Wojtyla vo svojej knihe Láska a zodpovednosť napísal: „Treba pripomenúť, že človek je osobou, bytosťou, ktorej prirodzenosť určuje jej vnútro. Okrem vonkajšej krásy však treba vedieť odhaľovať aj vnútornú krásu človeka a obľúbiť si ju, ale možno si ju dokonca obľúbiť nadovšetko. Táto pravda je osobitne dôležitá pre lásku medzi mužom a ženou. Zaľúbenie, z ktorého táto láska vyplýva, sa nemôže zrodiť len z viditeľnej a zmyslovej krásy, ale musí zohľadňovať celkovú a hlbokú krásu osoby.“
Vieme, že niektoré vizuálne podnety stimulujú pohlavný pud muža. Módni návrhári dobre vedia, ako prezentovať telo ženy a prebudiť pritom túžbu u mužov. Ženy, čo je poľutovaniahodné, sú často až nekriticky poslušné „diktátorom módy“. Bohužiaľ, veľa pri tom strácajú. Chcú byť rešpektované a milované, no sú len žiadané. Prechádzky v minisukniach, obtiahnutých džínsach a blúzkach s hlbokým výstrihom určite vedú k upriamovaniu pozornosti na seba a k „uloveniu muža“, ale nie k nájdeniu priateľa či životného partnera.
Dievča by malo vedieť o prirodzenej slabosti chlapca a pomôcť mu. Najúčinnejšie mu pomôže, keď bude hanblivá a čistá, čo sa týka oblečenia a správania. Vieme, že dievča môže chlapca viesť k výšinám! Bohužiaľ, zvyčajne sme svedkami úplne opačnej situácie. A Kristus hovorí: „Beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza“ (Mt 18, 7)...
 
Čerpaj zo skúseností tých, ktorí sa naučili čisto žiť
Toto radia tí, čo sa oslobodili z hlbokých sexuálnych závislostí a naučili
sa žiť v čistote:
• V prvom rade odstráň pornografiu a všetko, čo spôsobuje alebo môže spôsobiť sexuálne vzrušenie. Nejedná sa len o typickú „tvrdú“ pornografiu, ale aj o tzv. jemnú, ba aj o ženské časopisy, ktoré obsahujú mnoho článkov o sexe a zmyselné fotografie. Daj si zablokovať prístup na také internetové stránky alebo ho celkom vypni, aspoň na nejaký čas. Televízia je rovnako nebezpečná.
• Na osoby opačného pohlavia pozeraj čisto, nie žiadostivo. Nezobliekaj ich svojím pohľadom. Nefantazíruj. Ak je pokušenie príliš veľké, upriam zrak na niečo iné.
• Nedívaj sa príliš na svoje telo. Zbytočne sa ho nedotýkaj.
• S nečistými myšlienkami nebojuj priamo. Keď sa objavia, nevšímaj si ich a svoju pozornosť upriam na niečo bezpečnejšie. Pamätaj si, že sa zriekaš týchto príjemných myšlienok a túžob pre neporovnateľne vyššie hodnoty.
• Správne využívaj voľný čas. Snaž sa ho dobre naplánovať. Urob si denný program a dôsledne ho dodržiavaj. Rozvíjaj svoje záujmy a nadanie. Stavaj si latku vysoko.
• Nediskutuj so žiadostivosťou. Ignoruj ju! Pomodli sa a zaoberaj sa niečím iným, porozprávaj sa s niekým. Zvíťazíš len s Božou pomocou.
• Obdobie zdržanlivosti považuj za neoceniteľný, kreatívny čas, a nie za koniec sveta. Nie je to nijaký trest, pokánie či koniec sexu. Naopak – práve čistota ti umožní plne realizovať tvoje sexuálne ja.
• Maj so sebou trpezlivosť. Nenechaj sa odradiť pádom, ale choď hneď na spoveď. Utrpel(a) si porážku v bitke, ale neprehral(a) si celú vojnu. Neodsudzuj sa, pretože Boh ti odpustil a stále ťa miluje. Buď mierny(a) a zhovievavý(á) k sebe. Zober si ponaučenie do budúcna.
• Prijmi seba ako sexuálnu bytosť. Sex nie je niečo špinavé a zlé. Nauč sa rozlišovať medzi zdravou sexualitou, žiadostivosťou a závislosťou. Nezabudni, že veľa vecí sa časom zmení. Tvoje prežívanie vlastnej sexuality sa bude meniť, premieňať. Nadobudne novú kvalitu.
• Nájdi si neerotické záujmy. Iste máš nejaké koníčky, obľúbený šport alebo inú činnosť, ktorá ti prináša uspokojenie. Rozvíjaj sa v týchto oblastiach, aby boli pre teba zdravou protiváhou voči nadmernému záujmu o sex.
• Dbaj o seba. Pohybuj sa – cvič, chodievaj na prechádzky. Maj čas na odpočinok. Dožič si bezpečné pôžitky, prebývaj v lone prírody. Vychutnávaj si dobrú upokojujúcu hudbu, spoločnosť dobrých priateľov. Vnímaj krásu hôr, lesov, obdivuj hviezdy.
• Zapoj sa do dobrovoľníckej činnosti. Mnohí chorí, starší a zdravotne postihnutí ľudia a tiež detí čakajú na tvoju pomoc!
• Pracuj na „budovaní hraníc“. Vytvor si zoznam nejednoznačného alebo nebezpečného správania sa, situácií, okolností, osôb alebo vecí. Rozhodni sa im vyhnúť, pretože to ohrozuje tvoju čistotu. Hranice ti zaistia bezpečnosť a rast. Inými slovami, vyhýbaj sa „zápalnej iskre“ Rešpektuj tak svoje slabé stránky.
• Nájdi si dôveryhodnú osobu, s ktorou by si sa mohol (mohla) otvorene a úprimne porozprávať, najlepšie keby to bol stály spovedník. Nedrž svoje žiadosti, pokušenia, zlé túžby v tajnosti. Skrývanie ich môže len zintenzívniť.
• Snaž sa vyhnúť pocitu, že si „obeťou“ alebo že za nič nestojíš, pretože zlyhávaš. Si slabý(á), ale určite máš dosť sily, aby si sa rozhodol(la) pre rôzne formy nadobúdania čistoty, ako napríklad budovať hranice, vyhýbať sa „zápalnej iskre“, pristupovať k sviatostiam, denne sa modliť.
 • Nezabudni, že nebudeš schopný(á) čisto žiť a neoslobodíš sa zo závislosti bez rozvoja vlastnej duchovnosti. Zapamätaj si, že duchovný život je základ, a nie eventuálny dodatok. Nájdi si čas pre ticho a reflexiu. Svätá omša, spoveď, modlitba, zaznamenávanie myšlienok, písanie denníka, duchovné čítanie a meditácia, duchovné cvičenia – všetko to potrebuješ zaradiť do svojho programu. Kľúčom duchovného života je vytrvalosť. Prostredníctvom týchto cvičení zotrvávaš v kontakte s Bohom. Skús im byť verný(a), aj keď tvoja viera bude veľmi slabá. To ti dá silu a odolnosť v ťažkých situáciách. Tvoj duchovný akumulátor bude nabitý. Pros o dar čistoty.
• Sexuálna zrelosť nie je niečo náhle a bleskurýchle – je to pomalý a postupný proces. Nechci ísť rýchlo a dovoľ Bohu konať. Trpezlivo čakaj a dôveruj. Ver, v čo dúfaš. Pomaly, ale vytrvalo. Zlož Ježišovi sľub zachovania predmanželskej čistoty.
 
Cieľom kresťanskej morálky nie je len brániť zlu a konať dobro. O to sa môžu usilovať aj tí, ktorí nepoznajú Krista. Kresťan miluje Ježiša a robí dobre, čím vydáva svedectvo o svojej vernosti, priateľstve a priľnutiu k nemu. Počiatkom kresťanskej morálky je vedomie spolupatričnosti. Uzatvárame zmluvu s Kristom a na jej základe žijeme pre neho – teda nie v súlade so zásadami „sveta“, ale podľa jeho učenia. Zlož svojmu majstrovi, bratovi, priateľovi a Bohu – Ježišovi Kristovi, ktorému chceš patriť, sľub zachovania predmanželskej čistoty. Môžeš to urobiť sám (sama) alebo v skupine s ďalšími podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ako si ty. Možno, že váš kňaz bude ochotný byť svedkom tvojho sľubu. V takom prípade pozvi svojich priateľov a príbuzných. Bolo by to veľké svedectvo pre okolie, pre Boha zas krásne zadosťučinenie za verejné znesväcovanie jeho prikázaní. No môžeš to urobiť aj úplne súkromne. Premysli si to a uvedom si, pre čo všetko sa rozhoduješ. Choď na spoveď a keď prijmeš Ježiša v Eucharistii , odovzdaj sa mu Modlitbou zasvätenia Hnutia čistých sŕdc (nájdeš ju v každom čísle Milujte sa!).
Skladajúc sľub predmanželskej čistoty nie si sám(sama). Urobilo tak veľa mladých ľudí na celom svete. Pred niekoľkými desiatkami rokov v americkom meste Nashville vzniklo mládežnícke hnutie morálnej obnovy, ktoré sa nazýva True Love Waits (Pravá láska počká). Sú to mladí ľudia, ktorí si uvedomili, že liberálna pop-kultúra je klamná a vedie do slepej uličky. Rozhodli sa postaviť sa proti nej a zaviazali sa zachovať predmanželskú čistotu. Počas jedného stretnutia v Atlante tento sľub podpísalo až 350 tisíc mladých ľudí. V Poľsku pôsobí Hnutie čistých sŕdc (HČS) a ty sa tiež môžeš stať jeho členom. (Na Slovensku v tomto smere veľmi intenzívne pôsobí centrum mladých vo Vysokej nad Uhom. Bližšie informácie na www.domcek.org.)
Obnovuj svoj sľub pokiaľ možno každý deň. Pokušenia považuj za test tvojej vernosti Kristovi a tvojej lásky k nemu. Svätý František kedysi povedal jednému z bratov: „Nikto by sa nemal pokladať za skutočného Božieho služobníka, kým neprejde cez pokušenia a útrapy. Prekonané pokušenie je akoby prsteň, ktorým sa Pán snúbi s dušou svojho služobníka.“
 
Ján Bilewicz
 
predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86